Serhiya Ambrosa St, Cherkasy, Cherkas'ka oblast, Ukraina, 18000

Serhiya Ambrosa St, Cherkasy, Cherkas'ka oblast, Ukraina, 18000 Czerkasy, Obwod Czerkaski Ukraina