Zhytomyrs'ka Street, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina

Zhytomyrs'ka Street, Dnipropetrovs'k, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina Dniepro, Obwod Dniepropetrowski Ukraina