Vulytsya Zaliznychna, Kivertsi, Volyns'ka oblast, Ukraina

Vulytsya Zaliznychna, Kivertsi, Volyns'ka oblast, Ukraina Kiwerce, Obwod Wolynski Ukraina