Zakhysnykiv Ukrainy Lane, Kivertsi, Volyns'ka oblast, Ukraina, 45201

Zakhysnykiv Ukrainy Lane, Kivertsi, Volyns'ka oblast, Ukraina, 45201 Kiwerce, Obwod Wolynski Ukraina