Mayakovs'koho Ln, Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraina, 39600

Mayakovs'koho Ln, Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraina, 39600 Kremenchuk, Obwod Poltawski Ukraina