Velyka Naberezhna St, Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraina

Velyka Naberezhna St, Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraina Kremenchuk, Obwod Poltawski Ukraina