200-richchia Kryvoho Rohu Ave, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina, 50000

200-richchia Kryvoho Rohu Ave, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina, 50000 Krzywy Rog, Obwod Dniepropetrowski Ukraina