Kamenedrobyl'na St, 15, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina

Kamenedrobyl'na St, 15, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraina Krzywy Rog, Obwod Dniepropetrowski Ukraina