Vulytsya Zelena, Zhuravne, Lviv Oblast, Ukraina, 81780

Vulytsya Zelena, Zhuravne, Lviv Oblast, Ukraina, 81780 Rohatyn, Obwod Iwanofrankiwski Ukraina