Vulytsya I. Franka, Staryi Sambir, Lviv Oblast, Ukraina, 82000

Vulytsya I. Franka, Staryi Sambir, Lviv Oblast, Ukraina, 82000 Stary Sambor, obwod lwowski Ukraina