Shevchenko St, Berezhany, Ternopil's'ka oblast, Ukraina, 47500

Shevchenko St, Berezhany, Ternopil's'ka oblast, Ukraina, 47500 Tarnopol, Obwod Tarnopolski Ukraina