Vasylya Symonenka St, Ternopil, Ternopil's'ka oblast, Ukraina

Vasylya Symonenka St, Ternopil, Ternopil's'ka oblast, Ukraina Tarnopol, Obwod Tarnopolski Ukraina