Fedyntsya St, 24, Uzhhorod, Zakarpats'ka oblast, Ukraina, 88000

Fedyntsya St, 24, Uzhhorod, Zakarpats'ka oblast, Ukraina, 88000 Uzhorod, Obwod Zakarpacki Ukraina