Mynaiska St, 18, Uzhhorod, Zakarpats'ka oblast, Ukraina, 88000

Mynaiska St, 18, Uzhhorod, Zakarpats'ka oblast, Ukraina, 88000 Uzhorod, Obwod Zakarpacki Ukraina