Vynnytsya St, 134, L'viv, Lviv Oblast, Ukraina

Vynnytsya St, 134, L'viv, Lviv Oblast, Ukraina Winnica, Obwod Winnicki Ukraina