Kroshenska St, Zhytomyr, Zhytomyrs'ka oblast, Ukraina

Kroshenska St, Zhytomyr, Zhytomyrs'ka oblast, Ukraina Zytomierz, Obwod Zytomierski Ukraina