М21, Zhytomyr, Zhytomyrs'ka oblast, Ukraina

М21, Zhytomyr, Zhytomyrs'ka oblast, Ukraina Zytomierz, Obwod Zytomierski Ukraina