2-y Zaliznychnyi Ln, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukraina

2-y Zaliznychnyi Ln, Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukraina Czerniowce, Obwod Czerniowiecki Ukraina