Shevchenka St, Vinnytsia, Vinnyts'ka oblast, Ukraina

Shevchenka St, Vinnytsia, Vinnyts'ka oblast, Ukraina Winnica, Obwod Winnicki Ukraina